Algemene voorwaarden

1 TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan ons verstrekte opdrachten tenzij er schriftelijk andersluidend overeengekomen wordt. Andersluidende of aanvullende voorwaarden van de klant, ook indien vermeld in een bestelling en/of ander document en zelfs indien door ons niet uitdrukkelijk geprotesteerd, zijn éénzijdig en verbinden ons niet.

2 OFFERTES, AANBIEDINGEN

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat, heeft A&S betonboringen het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding ervan te herroepen.

2.2 Kennelijke vergissingen, fouten of leemten in een offerte of orderbevestiging zullen rechtgezet worden.

2.3 Overeenkomsten komen pas tot stand op het ogenblik dat A&S betonboringen de ontvangen opdracht of opdrachtbevestiging accepteert en dit bevestigt.

2.4 Aanbiedingen en offertes van A&S betonboringen met alle daarbij horende bescheiden, blijven de eigendom van A&S betonboringen en mogen zonder toestemming van A&S betonboringen niet aan derden kenbaar gemaakt worden.

3 PRIJZEN

3.1 Alle prijzen genoemd in de aanbiedingen en offertes van A&S betonboringen zijn exclusief BTW en/of andere toepasselijke heffingen en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding of offerte geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van loonsommen, berekend volgens de bij A&S betonboringen geldende arbeidstijden. Zij kunnen door A&S betonboringen aangepast worden aan objectief vast te stellen wijzigingen in de kostprijzen en de klant behoudt het recht om de bestelling binnen de 3 dagen na kennisgeving van de wijziging te annuleren zonder dat partijen in voorkomend geval schadevergoeding verschuldigd zijn.

3.2   In geval er geen normale productie mogelijk is zullen wij volgende prijzen aanrekenen:

                   Regie €70,00 / man / uur

                   Halve dag prijs/2 man €670,00Max. 4u incl. verplaatsing

                   Volle dag prijs/2 man €1.340,00 Max. 8u incl. verplaatsing

                   Minimumprijzen (forfait) €350,00 – €450,00 – €600,00

 

4 OMVANG VAN HET WERK

4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoren de volgende werkzaamheden, leveringen en voorzieningen tot de verplichtingen van opdrachtgever: a. de kosten van transport, stort, verwerking, enz. … van afkomende materialen, b. het aftekenen van de plaatsen waar de boor- en/of zaagwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, c. voor zover het werk dit vereist, de aanwezigheid van netvoeding van 220/380 volt en 16 ampère of zoveel meer als nodig is, d. aanwezigheid van een waterleiding met een afsluitbare kraan met schroefkoppeling, e. voldoende werkruimte voor de boor- en/of zaagwerkzaamheden, f. vergoeding van de kosten voor eventueel benodigde werkvergunningen.

4.2 Bij een geschil over de naleving van het bovenstaande, is A&S betonboringen gerechtigd om uitvoering te weigeren of op te schorten zonder dat dit een wanprestatie is en/of zij hiervoor schadevergoeding verschuldigd kan zijn.

5 MEER- EN MINDERWERK

5.1 Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaal van het meer- en minderwerk een vermindering van de aanneemsom ten gevolge heeft, heeft A&S betonboringen behoudens een eventuele verrekening van omzetbelasting, recht op een bedrag gelijk aan 15 % van de vermindering, als forfaitaire vergoeding voor algemene werfkosten en voorbereiding.

5.2 Bij werkzaamheden uit te voeren bij bewapening zwaarder dan Ø 18 mm of een opeenhoping van metalen of andere materialen in het te bewerken vlak, mogen door A&S betonboringen extra kosten in rekening worden gebracht die hetzij concreet zullen aangetoond worden hetzij forfaitair aangerekend zullen worden als een percentage van de overeengekomen prijs in verhouding tot het aanwezige ijzer. Deze kosten zullen indien mogelijk tijdens de uitvoering bepaald worden in overleg met de vertegenwoordiger van de klant of wanneer dit onmogelijk is, vb. omwille van na te leven termijnen, naderhand ter goeder trouw aangerekend worden.

5.3 Indien boorkernen niet verwijderd kunnen worden in verband met de aanwezigheid van bewapening in de lengterichting van de geboorde gaten zullen de extra kosten in regie aangerekend worden tegen normale marktprijzen voor dit soort werk (70€/uur).

5.4 Indien de stroom- en wateraansluitingen zich niet binnen een afstand van 40 meter van de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd bevinden, zal A&S betonboringen gebruik maken van een aggregaat dan wel watertank waarvan de (huur)kosten bij opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien, om welke reden dan ook, geen gebruik gemaakt kan worden van een aggregaat of watertank, dan worden de extra besteedde uren om stroom en water te verkrijgen aan de opdrachtgever in regie aangerekend worden tegen normale marktprijzen.

5.5 Niet voorziene kosten, van welke aard dan ook, waaronder begrepen maar niet beperkt tot parkeerkosten, vergunningaanvragen en dergelijke, die redelijkerwijs gemaakt zijn om de werkplek te (kunnen) bereiken worden doorberekend aan de opdrachtgever.

6 TERMIJN VAN UITVOERING

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt, zijn opgegeven uitvoeringstermijnen slechts indicatieve streeftermijnen en geen resultaatsverbintenissen.

7 OPLEVERING

Het werk wordt geacht te zijn aanvaard indien de werk- of leveringsbon voor akkoord getekend is door de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger of, bij gemis daaraan, stilzwijgend wanneer het werk niet per aangetekend schrijven geprotesteerd wordt binnen de 48 uur na de termijn die redelijkerwijze nodig is om de uitvoering na te zien op conformiteit en deugdelijkheid en wat normaliter onmiddellijk bij beëindiging het geval is. Vorderingsstaten worden hetzij uitdrukkelijk goedgekeurd en vervolgens gefactureerd hetzij stilzwijgend en onherroepelijk indien zij niet binnen de zeven dagen gemotiveerd weerlegd en geprotesteerd worden.

8 BETALING

8.1 Facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijk zetel van A&S betonboringen, contant, netto en zonder korting, binnen de 30 dagen na factuurdatum.

8.2 Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10 % op jaarbasis alsook een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10 % van het factuurbedrag, zonder dat deze vergoeding minder dan 150,00 euro kan bedragen.

8.3 Betalingen worden aangerekend op de oudste openstaande factuur. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, het protest van een wisselbrief, iedere aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs de niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Bovendien behoudt A&S betonboringen zich in deze gevallen het recht voor om, zonder ingebrekestelling, alle werken op te schorten en gebeurlijk de ontbinding van alle al dan niet reeds in uitvoering zijnde overeenkomsten te betekenen.

8.4 Protest tegen een factuur dient ons te bereiken binnen 8 dagen na factuurdatum en latere protesten worden niet aanvaard.

9 ANNULERINGEN

Indien de opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is A&S betonboringen gerechtigd op een forfaitaire vergoeding t.b.v. 50 % van het afbestelde, zijnde de minimaal potentieel voorzienbare schade wegens winstderving en de voor de uitvoering reeds gemaakte kosten, nog te vermeerderen met de gebeurlijk voor de uitvoering van de opdracht in het bijzonder bestelde materialen en halffabricaten. Bij deelse afbestelling die de economie van de ganse overeenkomst wijzigt is A&S betonboringen gerechtigd om de volledige order als afbesteld te beschouwen en aanspraak te maken op voormelde vergoeding voor de totale order, zonder dat dit als contractbreuk te hare laste kan aanzien worden. Indien de aansprakelijkheid van A&S betonboringen zou weerhouden worden wegens niet-uitvoering of de wanuitvoering van de overeenkomst, aanvaarden partijen dat de klant gerechtigd is op een vergoeding naar gemeen recht maar maximaal gelijk aan 2 % van de bedongen prijs, zijnde de maximaal voorzienbare meerprijs die aan een derde zou moeten betaald worden voor de uitvoering.

10 OVERMACHT

10.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid waardoor uitvoering van de overeenkomst hetzij onmogelijk wordt hetzij redelijkerwijs niet van A&S betonboringen kan geëist worden. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, lock-out, pandemieën of epidemieën, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij A&S betonboringen c.q. bij leveranciers van A&S betonboringen.

10.2 Indien de overmachtssituatie naar oordeel van A&S betonboringen van tijdelijke aard is, heeft A&S betonboringen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de overmachtssituatie zich niet meer voordoet. Duurt de overmachtssituatie dermate lang dat de bedongen prestatie hierdoor redelijkerwijze niet langer nuttig of zinvol zou worden en/of is zij naar oordeel van A&S betonboringen van blijvende aard, dan zal de overeenkomst uit dien hoofde een einde nemen. In geen van deze gevallen zijn partijen een andere vergoeding verschuldigd dan de betaling van de prestaties die reeds werden verricht voordat de overmachtssituatie zich voordeed.

11 AANSPRAKELIJKHEID

11.1 De aansprakelijkheid van A&S betonboringen is beperkt tot de door de opdrachtgever te bewijzen materiële schade, met volstrekte uitsluiting van alle onrechtstreekse en/of immateriële schade (vb. winstderving, verlies goodwill, lichamelijke schade aan personen, …) en blijft naar hoegrootheid beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs voor uitvoering van de werken. Zonder deze beperking zou A&S betonboringen niet hebben gecontracteerd, wat de opdrachtgever aanvaardt met de wetenschap desbetreffend zelf een verzekering te kunnen afsluiten voor de gebeurlijk hogere of andere schade.

11.2 Elke waarborg houdt op zodra de opdrachtgever de door A&S betonboringen uitgevoerde werken in gebruik heeft genomen of deze heeft bewerkt of laten bewerken.

11.3 A&S betonboringen neemt bij boor- en/of zaag- en/of sloopwerkzaamheden enkel voorzorgmaatregelen ter voorkoming van bevuiling en/of beschadiging door water of andere (vloei)stoffen in en/of op de werklocatie en/of andere (aangrenzende) ruimtes en locaties indien dit uitdrukkelijk in de offerte is opgenomen zoniet wordt dit in regie verrekend (70€ per werkuur excl. materialen). De opdrachtgever zal de daartoe nodige maatregelen respecteren tenzij anders uitdrukkelijk weergegeven.

11.4 De opdrachtgever dient A&S betonboringen op eigen initiatief op de hoogte te brengen van eventueel aanwezige (span-)kabels, leidingen, bewapeningen en andere objecten of producten in het te bewerken oppervlak, ook indien A&S betonboringen – die de aanwezigheid ervan niet moet vermoeden – hier zelf niet naar informeert. Indien er door het achterwege blijven van deze informatie hetzij door andere onvoorziene omstandigheden toch schade ontstaat (incl. schade aan de kabels, leidingen, wapening, …) kan A&S betonboringen hiervoor, behoudens ingeval van grove fout of grove nalatigheid, niet aansprakelijk worden gesteld.

11.5 Lijmverankeringen worden uitgevoerd volgens specificatie van de opdrachtgever c.q. de fabrikant. A&S betonboringen neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor schades van welke aard dan ook die het gevolg zijn van het concept en/of het product van de lijmverankering.

12 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN.

Op de overeenkomsten tussen A&S betonboringen en de opdrachtgever is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing en gebeurlijke geschillen behoren uitsluitend tot de tot de bevoegdheid van het arrondissement Antwerpen